SÖK AFFISCHER OCH FILTRERA
search button cross button

Titel: Deportation
Årtal: 1968
Konstnär/Form:
Teknik: Offset
Format: 51,3 x 73,0 cm

Affischen är enl. uppgift gjord av Folkets Ateljé, men enl. de själva så var tryckmetoden silkscreen (serigrafi) den snabbaste, enklaste och billigaste metoden för tryckning av affischer i begränsade upplagor. Någon som vet mer? Vem har gjort denna?

Svar på interpellation av herr Ahlmark (fp) ang. principerna för avvisning av zigenare.
PROTOKOLL från ANDRA KAMMAREN 1969 28 oktober där inrikesminister Eric Holmqvist svarar på
principerna för avvisning av zigenare.

Ordet lämnades på begäran till Chefen för inrikesdepartementet, herr statsrådet HOLMQVIST, som yttrade:
Herr talman! Herr Ahlmark har frågat mig, vilka principer som har legat till grund för regeringens beslut den 9 oktober i år att från Sverige avvisa en grupp på 47 zigenare.
Enligt riksdagens beslut förra året skall invandringen till Sverige ske i organiserade former. Ett huvudsyfte med den organiserade invandringen är att vi skall ha möjlighet att ta hand om invandrarna på ett ansvarsfullt sätt, bl. a. genom att ge dem arbete och en godtagbar bostad, utbildning, social omvårdnad etc.
I fråga om den humanitärt motiverade invandringen av flyktingar och andra nödlidande människor är det naturligtvis våra möjligheter att genom utbildning, sjukvård o. d. ge dessa människor en ny start i livet som bestämmer hur många vi kan ta emot. Vidare bör vi självfallet i första hand bistå dem som bäst behöver hjälp. Därför ligger tyngdpunkten i den humanitärt motiverade invandringen på kollektiv överföring hit av flyktingar och andra människor i nöd. Denna ordning ger oss möjlighet att planera hjälpinsatserna så attde blir effektiva och att göra insatserna där hjälpbehovet är störst.
Vi har i Sverige sedan länge gjort organiserade hjälpinsatser för flyktingar. Under de senaste två decennierna har ca 20 000 flyktingar överförts hit kollektivt från olika flyktingläger i Europa. I år har regeringen hittills beslutat att i denna ordning ta emot 1 500 flyktingar, vilket blir det största antal som på 1960-talet har överförts hit under ett år. Uttagningen av dem som skall omfattas av hjälpinsatserna skall ske utan hänsyn till ras eller nationalitet. Det i våras framlagda utredningsförslaget att i flyktingkvoten uttryckligen inrymma ett antal zigenare syftar bl. a. till att insatserna skall komma de mest hjälpbehövande även inom denna befolkningsgrupp till del. Vår satsning på organiserad kollektiv överföring av flyktingar till Sverige begränsar möjligheterna att ta emot människor som kommer hit på eget initiativ, eftersom våra hjälpresurser tas i anspråk för de oragniserade insatserna. Därtill kommer att de som tar sig hit på eget initiativ ofta inte tillhör de mest hjälpbehövande. Vill vi öka våra insatser skall det därför, som också varit fallet i år, ske genom en ökad kollektiv flyktingöverföring till Sverige. Vi kan naturligtvis inte tillämpa dessa principer i alla situationer. Människor som befinner sig i en akut nödsituation bör givetvis få en fristad här, även om de kommer hit på eget initiativ. Enligt de riktlinjer som riksdagen har antagit skall sådan enskild invandring emellertid tillåtas bara i undantagsfall, när det är fråga om asylfall eller när det på grund av stark anknytning till Sverige föreligger andra synnerliga skäl. Såväl statens invandrarverk som regeringen bär att följa dessa av riksdagen beslutade allmänna principer vid prövningen av invandrarärenden, vare sig de gäller zigenare eller andra utlänningar.