SÖK AFFISCHER OCH FILTRERA
search button cross button

Om samlingen

AFFISCHERNA 1967-1979 är en Internet-utställning med svenska originalaffischer från 1960-tal till sent 70-tal. Affischerna har visats ”live” på utställningar jag skapat tillsammans med museer, gallerier, festivaler mm.

Affischerna tillverkades oftast av aktivister, amatörer, entusiaster och konstnärer. Många affischer ritades eller målades för hand för att sedan lämnas in till något tryckeri för offsettryck. En del gjordes som stencil i en stencileringsapparat eller som fotostat i en kopieringsmaskin. En del gjordes genom screentryck och en del sattes av någon typograf eller tryckare direkt på tryckeriet.

Många av affischerna är riktade mot västerlandets imperialism och kommersialism. Många affischer handlar om ekonomisk jämlikhet, om solidaritet och gemenskap. En del är information om var nästa musikfest eller demonstration skulle äga rum, ett slags dåtidens SMS eller Facebook.

Syftet med utställningen är att informera och inspirera.

Det var svårt att hitta på ett tidstypiskt och övergripande namn på utställningen som innehåller en sådan brokig skara affischer, allt från Kvinnorörelsen, Miljörörelsen, Musikrörelsen och den politiska rörelsen. Till en början hette utställningen ”Proggens affischer”, kanske inte helt rättvisande. Proggen var ju namnet på den icke-kommersiella musikrörelse som var en del av den framväxande svenska alternativa kulturrörelsen. I samband med att min bok Affischerna 1967-1979 – från den svenska alternativrörelsen (2013) kom ut, döptes hemsidan om till ”AFFISCHERNA 1967-1979”

HISTORIK:
Samlandet av affischer började redan under tidigt 1970-tal då jag spelade trummor i rockbandet Solen Skiner. Under våra turnéer ute i landet tog jag tillvara de affischer som annonserade om våra konserter och så småningom tog jag även hand om andra affischer.

Inför denna Internet-utställning utökades samlingen genom att jag kontaktade vänner, musiker och konstnärer för att hitta fler originalaffischer från den alternativa musikrörelsen, den politiska rörelsen, miljörörelsen, kvinnorörelsen, FNL-rörelsen mm. Detta för att kunna presentera en bredare bild av vad som hände inom affischkonsten under denna tid som i så stor grad präglades av solidaritet, uppror, ifrågasättande, nyskapande, lekfullhet, humor, och engagemang.

Under våren 2007 fotade webmaster Lasse Pettersson affischerna och vi skapade en hemsida. Internet-utställningen hade premiär 14 okt 2007.

Inför premiären på utställningen ”Proggens Affischer”, våren 2009 på Nordiska museet gjordes hemsidan om av Mia Degerman på Spektra Design.

Avfotografering av affischer har sedan dess gjorts av fotograf Olivia Jeczmyk, Jon Edergren, Fernando Medina och av mig själv. Fotot av mig utanför Nordiska Museet är taget av Mia Degerman.

Har du mer information om affischerna? Har du minnen från affischerna? Skicka gärna ett mail.
Insamlandet av affischer fortsätter och har du egna originalaffischer som du inte vet vad du skall göra av? Hör av dig så hittar vi på någonting.

info@affischerna.se

Håkan Agnsäter

© Copyright : AFFISCHERNA 1967-1979

The AFFISCHERNA 1967-1979 is an internet exhibition with my Swedish original posters from the 1960s to the late 1970s. The posters are also displayed ”live” at the exhibits I create together with museums, galleries, festivals, etc.
The posters were mostly made by activists, amateurs, enthusiasts and artists. Many posters were drawn or painted by hand and then submitted to a printing press for offset printing. Some were made as a stencil or photocopier in a copier. Some were made by screen printing and some were put by a typographer or printer directly at the print shop.
Many of the posters are aimed at western imperialism and commercialism. Many posters are about solidarity and community. Some are information about where the next music festival or demonstration would take place, a kind SMS of the time or Facebook.

The purpose of the exhibition is to inform and inspire.

HISTORY:
The collection of posters started already in the early 1970s when I played drums in Solen Skiner (The Sun is Shining). During our tours all over Sweden, I took advantage of the posters that advertised about our concerts and eventually I also took care of other posters.
When I created this Internet exhibition, the collection was expanded by contacting old friends, musicians and artists to find more original posters from the alternative music movement, political movement, environmental movement, women’s movement, FNL movement, etc. This in order to present a broader picture of what happened in the poster art during this time, which was largely characterized by solidarity, insurgency, questioning, innovation, playfulness, humor, and commitment.
In spring 2007 I contacted webmaster Lasse Pettersson, who photographed the posters and created a website. The internet show was premiere on 14 Oct 2007.

Prior to the premiere of the exhibition 2009 in the Nordic Museum in Stockholm, the website was remade by Mia Degerman at Spektra Design.

Photography has been made by photographer Olivia Jeczmyk, Jon Edergren, Fernando Medina and myself.

Do you have more information about the posters? Do you have memories from the posters? Please send an email.
The collection of posters continues and if you have own original posters that you do not know what to do with? Contact me and I will take care of them.

info@affischerna.se
© Copyright : AFFISCHERNA 1967-1979